Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka,51000 Rijeka,Zvonimirova 12, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

  1. Tajnik/ica Škole-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. st.16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i sukladno članku 107. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka moraju imati radno iskustvo na poslovima tajnika u odgoju i obrazovanju najmanje 18 mjeseci.
Probni rad traje 6 mjeseci.
Uz prijavu kandidat prilaže: životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, dokaz o hrvatskom državljanstvu i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja,ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju koji dokazuju ispunjavanje uvjeta javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Objava o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.