Prijava obrane završnoga rada do:

▪ 30.11.2022. za zimski rok

▪ 01.04.2023. za ljetni rok

▪ 10.07.2023. za jesenski rok

 

Učenik je dužan pismeni dio izradbe(elaborat),koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:

▪ 30.01.2023. za zimski rok

▪ 01.06.2023. za ljetni rok

▪ 24.08.2023. za jesenski rok

 

Obrana Završnog rada:

▪ 13. do 16.02.2023., u zimskom roku

▪ 10.06.-30.06.2023. u ljetnom roku

▪ 28.08.-31.08.2023. u jesenskom roku