Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 12. sjednicu Školskog odbora za 30.siječnja 2018.godine u 16,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika sa 10. i 11.sjednice Školskog odbora
2.Obavijest o obavljenom nadzoru nad zakonitošću Statuta EIOŠ Rijeka
3.Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017.godinu.
4.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri za 2017. godinu
5.Usvajanje Pravilnika o naknadama za rad u obrazovanju odraslih
6.Davanje suglasnosti Sveučilištu u Rijeci-Odsjeku za politehniku za održavanje
nastavne prakse studenata politehnike
7.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
8.Razno-molba,izbor predsjednika ŠŠK.