Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 22.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka