Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ,sazivam elektroničku sjednicu Školskog odbora (6.sjednicu) sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanja suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu