Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 47.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za nabavu 3D printera