Naputak izradba i obrana završnog rada.

Naputak izradba elaborata završnog rada.